Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE

 

 

VELJAVNI SPLOŠNI POGOJI

Turistična agencija Columbus d.o.o., Maribor (v nadaljevanju Columbus) prodaja lastne aranžmaje − smučanje, pri katerih nastopa kot organizator ter aranžmaje drugih organizatorjev potovanj, kjer je v vlogi pooblaščene agencije za prodajo njihovih aranžmajev.
Določila splošnih pogojev veljajo ne glede na to ali Columbus nastopa v vlogi organizatorja ali kot pooblaščena agencija drugega organizatorja.
Za aranžmaje drugih organizatorjev potovanj veljajo njihovi Splošni pogoji in so razvidni iz njihovih cenikov oziroma programov. Ime odgovornega organizatorja je razvidno iz katalogov in programov potovanj ter je navedeno na pogodbi / prijavnici.
Sestavni del pogodbe o potovanju je tudi program potovanja oziroma katalog in cenik organizatorja.
Sestavni del pogodbe / prijavnice so tudi Informacije in stroški poslovanja, ki se nahajajo v agenciji.

PRIJAVE IN VPLAČILA

Potnik se lahko prijavi za turistični aranžma, ki ga organizira Columbus oziroma za katerikoli drugi turistični aranžma, ki ga organizirajo partnerske agencije v Sloveniji ali tujini. Ob prijavi Columbus in potnik skleneta pogodbo, ki je hkrati tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje podatke o turističnem aranžmaju, na katerega se je potnik prijavil ali pa se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja ter plačati prijavnino in stroške akontacije za prijavo.

Skladno s cenikom, ki je objavljen na vidnem mestu v Columbusovi poslovalnici, Columbus za svoje storitve zaračunava naročniku standardne rezervacijske stroške prijavnine 11,00 € na prijavnico (voucher).

Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja navedenih v Splošnih pogojih. Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave ali dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.

Ob prijavi potnik plača 30 % celotne vrednosti aranžmaja, preostalih 70 % cene aranžmaja pa je treba poravnati vsaj 14 dni pred odhodom.
Ob rezervaciji na poizvedbo (RQ-request) potnik plača varščino v višini 30 %, ki je odvisna od lestvice stroškov odpovedi odgovornega organizatorja ter predvidenega datuma odhoda. Potnik ob prijavi podpiše pogodbo o rezervaciji (prijavnico). Na ta način postane vse, kar je navedeno v teh pogojih oziroma pogojih odgovornega organizatorja, pravna obveznost tako za potnika kot za organizatorja, v kolikor odgovorni organizator takšno rezervacijo na poizvedbo potrdi.
Potnik lahko odstopi od pogodbe o potovanju le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja.
Za zavezujoč sprejem Columbusove ponudbe se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki po telefonu ali internetu, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev.

Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom, tudi z možnostjo plačila na obroke. V skladu s pogoji poslovanja finančnih institucij, v primeru gotovinskega ali negotovinskega plačila (kreditne kartice, maestro, BA, DINNERS, American Express,…) turističnega aranžmaja ali druge storitve Columbus, v primeru vračila plačila Columbus v nobenem primeru ne more izplačati gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, ki ga agencija izvede preko banke, na potnikov TRR, če je do njega upravičen.
V primeru, ko na dan zapadlosti katerega koli obroka plačila po pogodbi o letovanju le-ta ne bi bil izvedljiv, potnik izgubi ugodnosti obročnega odplačila. V tem primeru na dan zapadlosti prvega zamujenega obroka zapadejo v plačilo vsi preostali neplačani obroki plačila in od seštevka vrednosti vseh obrokov tečejo od prvega dne zamude pa do plačila zakonite zamudne obresti.
V kolikor potnik v primeru zapadlosti vseh obrokov zaradi razlogov iz prejšnjega odstavka pred nastopom potovanja ne poravna celotne cene turističnega aranžmaja najkasneje do zadnjega dne pred dnem potovanja, šteje, da je pogodba o potovanju razveljavljena, saj je skrajni plačilni rok bistveno določilo konkretne pogodbe o potovanju. V tem primeru potnik v celoti krije stroške odpovedi, ki ob tem nastanejo, po določilih Splošnih pogojev o odpovedi potovanja.

Vse pridobljene podatke o potnikih varuje Columbus v skladu z Zakonom o Varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanje o ponudbi. Če potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanju.

 

POTNIKOVA SPREMEMBA TURISTIČNEGA ARANŽMAJA

Potnik lahko po sklenitvi pogodbe, kjer je rezerviral turistični aranžma, spremeni ime ali število potnikov, namestitev, storitev ali datum potovanja, vendar le pod pogojem, da je taka sprememba možna s strani glavnega organizatorja. V primeru spremembe Columbus zaračuna stroške spremembe po ceniku glavnega organizatorja turističnega aranžmaja.

 

 

CENE TURISTIČNEGA ARANŽMAJA

Cene potovanja so določene s programom in cenikom potovanja ali letovanja, ter veljajo od dneva objave programa. Potnik je ob osnovni ceni turističnega aranžmaja dolžan plačati tudi vsa doplačila (letališke, luške, varnostne pristojbine, vizume, doplačila za gorivo, ipd.), ki se, v kolikor že niso všteta v osnovno ceno aranžmaja, v pogodbi o potovanju seštejejo skupaj z osnovno ceno turističnega aranžmaja ter morebitnimi neobveznimi doplačili v končno ceno in tako na podlagi pogodbe o potovanju predstavljajo končno obveznost potnika.

Columbus si pridržuje pravico do spremembe cene zaradi sprememb v menjalniškem valutnem tečaju, povišanju stroškov prevoza, vključno s stroški goriva ali sprememb v pristojbinah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja, v skladu z zakonikom, ki ureja obligacijska razmerja in predpisi, ki so veljavni v Republiki Sloveniji. Povišanje cene se obračuna z enakim odstotkom, kot je prišlo do povečanja predhodno obstoječih cen, ki so bile upoštevane v kalkulaciji.

O morebitni spremembi cene potovanja Columbus potnika obvesti 20 dni pred odhodom. Če zvišanje dogovorjene cene preseže 10%, ima potnik pravico razdreti pogodbo po obligacijskem zakoniku, ne da bi moral povrniti škodo. V tem primeru organizator potniku povrne vplačan znesek aranžmaja, ne povrnemo pa stroškov vizumov, cepljenj in podobno. Tako določilo v nobenem primeru ne trdi, da bodo nastopili pogoji za zvišanje cene aranžmaja.

Columbus lahko v programu določi ceno aranžmaja, pri tem pa izrecno navede, da se lahko cena zviša v kolikor se bo prijavilo določeno število potnikov oziroma nastopijo drugi natančno opredeljeni pogoji. Potnik se prijavi po optimalni-ugodnejši ceni, vendar je seznanjen in nepreklicno soglaša z doplačilom razlike med optimalno in minimalno udeležbo potnikov. V primeru, da se za potovanje odloči manjše število potnikov, vas bomo o spremenjenih pogojih obvestili teden dni pred odhodom.

Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj izključujejo ter se ne seštevajo. V kolikor je predvidenih več popustov, si lahko potnik ob prijavi zbere tisti popust, ki mu najbolj ustreza. Izračuni za letalske aranžmaje so izračunani na min. 25 potnikov, za izvedbo potovanja zasnovanega na posebnem letalskem prevozu na 140 potnikov in za avtobusne aranžmaje pa min. 45 potnikov na avtobusu, kjer ni drugače navedeno. Cene doplačil so informativne narave in se lahko spremenijo.

 

DARILNI BONI

V Columbus poslovalnici so na voljo tudi darilni boni. Vsi darilni boni so veljavni v obdobju enega leta od datuma izdaje, ki je naveden na bonu. V kolikor ni navedeno drugače, lahko darilne bone do datuma veljavnosti unovčite v Columbus poslovalnici, za aranžmaje, kjer Columbus nastopa kot organizator počitnic ali potovanj ali za aranžmaje, kjer je Columbus posrednik.

 

 

ODPOVED TURISTIČNEGA POTOVANJA

Potnik ima pravico, da odpove turistični aranžma pisno ali ustno v poslovalnici, kjer se je prijavil. Ob odpovedi mora potnik podpisati odpovedni dokument, ki mu ga v podpis ponudi prodajni referent. V primeru, da potnik zavrne podpis tega dokumenta, se šteje, da potnik ni odpovedal turističnega aranžmaja.

V kolikor potnik odpove turistični aranžma po elektronski pošti (v tem primeru ne podpiše odpovednega dokumenta) na delovni dan do 18.00 ure, se šteje da je odpovedal turistični aranžma na dan, ko je bilo poslano elektronsko sporočilo. V primeru, da pošlje odpoved po elektronski pošti po 18.00 uri, se šteje, da je odpovedal turistični aranžma naslednji dan.

V kolikor potnik odpove turistični aranžma na svojo željo, je upravičen do povračila določenega dela vplačanega zneska. Višina vračila je odvisna od časa, v katerem je potnik odpovedal turistični aranžma.

Stroški odpovedi turističnega aranžmaja za potnika so:

– 10 % vrednosti aranžmaja za odpoved do 30 dni pred odhodom;
– 50 % vrednosti aranžmaja za odpoved 30 do vključno 14 dni pred odhodom;
– 80 % vrednosti aranžmaja za odpoved 13 do vključno 8 dni pred odhodom;
– 90 % vrednosti aranžmaja za odpoved 7 do vključno 4 dni pred odhodom;
– 100 % vrednosti aranžmaja za odpoved manj kot 4 dni pred odhodom, oziroma če se potnik ne pojavi ali odpove aranžma že po njegovem začetku.

Višino stroškov odpovedi zaračunava Columbus v odstotkih od celotne cene turističnega aranžmaja, ne glede na to, kolikšen delež je bil plačan do dneva odpovedi. Višina stroškov odpovedi turističnega aranžmaja, kadar Columbus ni organizator potovanja, je določena s splošnimi pogoji ali drugim aktom organizatorja.

 

ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI POTOVANJA

V primeru, da bi moral potnik zaradi bolezni, smrti ali nesreče njega samega oz. njegovih ožjih sorodnikov (starši, otroci, zakonec) ali zaradi vpoklica na vojaške vaje, aranžma odpovedati, ima Columbus sklenjeno pogodbo za zavarovanje odpovedi turističnega aranžmaja z Zavarovalnico Savo d.d. Zavarovanje je veljavno samo, če je premija vplačana ob rezervaciji.

Potnik mora potovanje odpovedati pisno in z ustreznim dokazilom, in sicer najkasneje do odhoda na potovanje; v nasprotnem primeru nima pravice do uveljavljanja vračila na podlagi doplačila za primer odpovedi turističnega aranžmaja.

Zahtevka za vračilo ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja. Šteje se, da potnik potovanja ni pričel oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnih koli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede na to, ali se je to zgodilo med potovanjem ali na začetku potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi doplačila za primer odpovedi turističnega aranžmaja.

 

 

LETALSKI PREVOZI

So v celoti v pristojnosti letalskega prevoznika, zato za določene spremembe, ki nastajajo včasih kot posledica le tega, ne moremo prevzeti odgovornosti (sprememba časovnice, zamude…). Potniki v takem primeru ne morejo kriviti agencije in niso upravičeni do odškodnine v tej zadevi s strani agencije, ampak morajo kakršnokoli odškodnino urejati direktno z letalskim prevoznikom.

Nizkocenovni letalski prevozniki imajo še dosti strožje splošne pogoje in v primeru potovanja s tovrstnimi letalskimi prevozniki veljajo izključno njihovi splošni pogoji poslovanja, spremembe imena ali rezervacije.

Potnik mora ob rezervaciji letalske vozovnice v enkratnem znesku poravnati celotni znesek letalske karte.

Neglede na vrsto prevoznika za kupljeno letalsko karto ni več mogoče dobiti denarja nazaj, sprememba imena ali rezervacije pa predstavlja dodatni strošek. V primeru, ko paketni aranžma sestavlja skupek letalskega prevoza, ladijskega prevoza, hotelske namestitve in ostalih storitev ob potnikovi odpovedi že rezerviranega potovanja se upošteva stoodstotno plačilo letalske vozovnice, ki je nevračljiva »non-refundable« in ni predmet vračila denarja in jo je potnik kljub odpovedi dolžan poravnati v celoti. Prav tako ni možna sprememba imena že izdane letalske karte.

 

POTNIKOVE OBVEZNOSTI

Potnik je dolžan poskrbeti, da njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo obmejnim, carinskim, zdravstvenim in drugim predpisom države, kakor tudi predpisom držav, v katero potuje; nadalje mora spoštovati hišni red v gostinskih in hotelskih objektih ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom organizatorja, vodnikom ali izvajalcem storitve. V kolikor ne bi upošteval svojih obveznosti iz tega člena, potnik odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator oziroma pooblaščena agencija pa odklanjata vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo potnik lahko utrpel v takem primeru.
Potniki so si dolžni priskrbeti informacije o potrebnih vizumih in poskrbeti za njihovo izdelavo. Lahko se odločite, da vam izdelavo vizumov posreduje agencija. V tem primeru zaračunavamo stroške za posredovanje pri izdelavi vizumov. Višina stroškov je odvisna od države, v katero potujete − podrobnejše informacije dobite v Columbus poslovalnici. Strošek posredovanja ne vključuje stroškov izdelave vizuma.
Za zamudo pri izdaji ali pošiljanju vizumov s strani konzularnih služb, za izgubo pošte z dokumenti potnika, ki služijo za pridobitev vizumov, za negativno rešitev vizuma ali drugih dogodkov, zaradi katerih potnik potovalnih dokumentov ali vizumov ne bi prejel ali jih ne bi prejel pravočasno, ne odgovarjamo. Stroškov pridobitve vizumov potniku ne vračamo, četudi ta zaradi zapletov s pridobitvijo vizumov potovanja ne začne ali ga ne konča v skladu s programom.

 

OBVESTILA PRED ODHODOM NA POTOVANJE

Za potovanja v organizaciji Columbus potnik prejme končno obvestilo najkasneje 5 – 7 dni pred odhodom; če potnik obvestila v tem roku ne prejme mu priporočamo, da o tem obvesti prijavno mesto. Potniki prejmejo obvestilo pred potovanjem na svoj elektronski naslov (v primeru, da so ga podali ob prijavi), sicer pa obvestilo lahko prevzamejo ali naročijo na svojem prijavnem mestu, kjer je dostopno najkasneje 5 – 7 dni pred pričetkom potovanja. V primeru, ko organizira turistični aranžma drug organizator potovanja, prejme potnik obvestilo o odhodu najkasneje 2 dni pred odhodom. V primeru, da potnik do en 1 dan pred odhodom ne prejme obvestila o odhodu, ga prav tako naprošamo, da se obrne na svojo prijavno mesto.

 

KATEGORIZACIJE NASTANITVENIH OBJEKTOV IN SPLOŠNO O HIŠNIH REDIH

Nastanitve so označene v skladu z uradno kategorizacijo v posameznih državah, veljavno v času izdaje programa. Nanjo organizator nima nikakršnega vpliva, zato je pri tem je potrebno upoštevati, da kriteriji kategorizacije v nekaterih turističnih destinacijah bistveno odstopajo od kriterijev, ki smo jih vajeni v Sloveniji oziroma v večini zahodnoevropskih držav. Iz tega sledi, da na teh destinacijah priporočamo rezervacijo hotela višje kategorije. Organizator ne prevzema odgovornosti za katerokoli pisno ali ustno informacijo, podano s strani pooblaščene agencije organizatorja, ki ni v skladu z opisi storitev v njegovem programu. Hišni redi, prehrana, storitve, plaža kakor tudi ostala ponudba hotelov so pod nadzorom krajevnih ali lokalnih turističnih organizacij. Tudi na te elemente organizator nima nikakršnega vpliva.
V primeru, da gost ne upošteva hotelskega hišnega reda, ali s svojim ravnanjem (namerno ali nenamerno) povzroči škodo, agencija za nastale stroške ne prevzema odgovornosti. Gost jih na licu mesta rešuje sam, direktno s hotelom ali objektom, kjer je nastala škoda. Enako velja tudi za vsa prevozna sredstva, oziroma karkoli v okviru organiziranega programa počitnic ali potovanja.
Pri aranžmajih, označenih s storitvijo ALL INCLUSIVE oz. »all inclusive«, je potrebno pozorno prebrati opis storitev v programu oziroma ponudbi, saj ponudbe storitev ALL INCLUSIVE v posameznih hotelih med seboj razlikujejo. Običajno je osnovna storitev pri ponudbi ALL INCLUSIVE polni penzion (zajtrk, kosilo in večerja), pri obrokih je všteta pijača. Če potnik pri rezervaciji ne doplača sobe s posebnimi značilnostmi (morska stran, balkon, lega – orientacija, določeno nadstropje ipd.), je nastanjen v eni od sob, ki so uradno registrirane za izdajanje gostom v hotelu. Razdelitev sob je v pristojnosti hotelirjev, organizator potovanja nima pri tem nobenega vpliva, potnikove želje lahko posreduje, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene. Pri nastanitvi v enoposteljni sobi mora potnik upoštevati, da le-ta navado ne ustreza standardu dvoposteljne sobe, da je navado manjša in ima slabšo lego. Pri nastanitvi v triposteljni sobi mora potnik upoštevati, da gre v večini primerov za dvoposteljno sobo s pomožnim ležiščem, pri čemer nastanitev tretje osebe ne ustreza standardu nastanitve ostalih dveh oseb. Po navadi gre za zložljivo posteljo, ki po velikosti in udobju ni enaka normalni postelji in je primerna za otroke.

 

 

ZDRAVSTVENI PREDPISI

Po predpisih, ki jih določa Svetovna zdravstvena organizacija, se je za potovanje v določene države potnik dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Cepljenje je tudi obvezno tudi v primerih, da je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanju in se ne šteje kot opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe, v kolikor ne bi obstajale kontraindikacije za potnikovo zdravje. V tem primeru je potnik dolžan predložiti zdravniško potrdilo. V primeru, da so v programu za potovanje navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. Columbus ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške povezane s tem.

 

PRTLJAGA

Organizator potovanja, agent ali posrednik niso odgovorni za prevoz prtljage, zato ne odgovarjajo za poškodovano, uničeno ali izgubljeno prtljago, prav tako ne za krajo prtljage in drugih dragocenosti v nastanitvenem objektu ali na avtobusu. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika, hotel ali drugega neposrednega ponudnika storitve. Za prevoz posebne prtljage, kot so kolo, surf, kite, golf oprema, potapljaška oprema… mora potnik prevozniku plačati doplačilo bodisi v agenciji ali na letališču, kot predvideva ponudba. V vsakem primeru je obvezno prevoz tovrstne prtljage najaviti že ob prijavi, letalski prevoznik pa si zaradi omejitve omejene kapacitete vseeno v vsakem primeru pridržuje pravico do zavrnitve prevoza tovrstne prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage skladno z določili prevoznika, vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti, oz. po določilih letalskega prevoznika. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz, ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. Columbus ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage in drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz nastanitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.).

 

POTOVALNI DOKUMENTI

Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila paziti sam. Columbus za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja. Potnik se mora sam informirati o veljavnih predpisih o potnih listinah, vizumih, deviznih, carinskih in zdravstvenih predpisih. Columbus ne preverja državljanstva potnikov, zato je gost dolžan skrbeti, da on osebno ter njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem, predvidenim z obmejnimi carinskimi, zdravstvenimi in drugimi predpisi svoje države, kakor tudi tiste v katero ali skozi katero potuje. Potnik si zato mora pred potovanjem, oz. do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje in opraviti cepljena, ki so za te države zahtevana.

 

TOČNOST PREVOZNIKOV

Columbus ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prevozu, kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. Columbus ne odgovarja za materialno ali nematerialno škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza oziroma prevoznega sredstva.

 

 

IZGUBA DOKUMENTOV

V kolikor potnik na potovanju izgubi dokumente ali so mu ukradeni in so nepogrešljivi za nadaljnje potovanje ali povratek v domovino, si mora na lastne stroške priskrbeti nove dokumente. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali predstavnika v kraju samem.

V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnega koli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov.

 

INFORMACIJE

Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo Columbus bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se za veljavno vedno šteje pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga. Cene in fotografije objavljene na posredniških mestih ali direktno na spletnih naslovih hotelov ali drugih objektov ter njihovih reklamnih materialih so le informativne narave, in v kolikor so v nasprotju z drugačnimi informacijami v pisnem programu, pisni informaciji ali v pisni razlagi Columbus pred sklenitvijo pogodbe o turističnem aranžmaju, Columbus ne jamči za popolnost ali verodostojnost teh podatkov.

 

 

REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE

Potnik mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti nemudoma grajati na kraju samem, vodniku, neposrednemu izvajalcu storitev, predstavniku oziroma pooblaščeni lokalni agenciji. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode. V primeru, da reklamacije na licu mesta ni bilo možno odpraviti, je obvezno potrebno sestaviti reklamacijski zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik ali izvajalec storitev in oškodovani potnik. Reklamacijski zapisnik je tudi uradni dokument, da je potnik grajal storitev na kraju samem. Columbus ne bo obravnaval reklamacije, h kateri potnik ni priložil zapisnika predstavnika organizatorja oziroma ponudnika storitve o reklamaciji, ki bo izkazoval, da pomanjkljivosti ni bilo mogoče reševati na kraju samem.
Pritožbeni postopek: Potnik mora na kraju samem takoj grajati neustrezno storitev pri predstavniku organizatorja, v njegovi odsotnosti pa ponudniku storitve. Potnik mora pri odpravljanju vzroka pritožbe sodelovati s predstavnikom z dobrim namenom. Če potnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam po programu, Columbus ne bo upošteval kasnejših zahtev za povrnitev škode ali znižanje cene potovanja, prav tako pa ne bo upoštevala reklamacij, ki so bile podane po zaključeni storitvi, saj potnik tako izvajalci in organizatorju ni dal možnosti odprave pomanjkljivosti na licu mesta. Če vzroka pritožbe ni možno odpraviti, potnik s predstavnikom sestavi pisno poročilo, ki vsebuje pripombe potnikov/gostov, postopek in časovno opredelitev reševanja reklamacije in vzrok za nezmožnost razrešitve.
Po povratku s potovanja mora potnik v zakonskem roku poslati pisno pritožbo s priporočeno pošto na naslov: Columbus d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, ter priložiti dokaze, ki bodo dokazovali utemeljenost pritožbe (obvezno pisno potrdilo s podpisom predstavnika ali ponudnika storitve, morebitne račune zaradi dodatnih stroškov ipd.). Reklamacije poslane preko e-maila se ne bodo upoštevale. Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v roku 60 dni oz. dveh mesecev po vrnitvi s potovanja/letovanja. Brez pisne reklamacije Columbus ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer Columbus take reklamacije ne bo obravnaval. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.
Organizator je dolžan prvič pisno odgovoriti potniku v 8 dneh po prejemu pritožbe, dokončno pa v primernem roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku pritožbe pri ponudniku storitve; oziroma, v času, ki je potreben, da pridobi informacije od tretjih oseb v skladu z 892. členom obligacijskega zakonika. Dokler organizator ne izda odgovora, se potnik odreče posredovanju pritožbe katerikoli drugi osebi, sodnim ustanovam ali dajanju informacij medijem in drugim javnostim.
Organizator bo reševal samo pritožbe, kjer vzroka ni bilo možno odpraviti na kraju samem. Zahtevek za znižanje cene je v vsakem primeru omejen z višino vplačanega aranžmaja. Če po krivdi Columbusa ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do znižanja cene v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, da ima Columbus pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh Splošnih pogojev in zakona. Omejitev odgovornosti velja za vsa potovanja za katere je sklenjena pogodba o potovanju. Potnik ni upravičen do nadomestila izgubljenega dobička ter povračila nematerialne škode in stroškov, ki iz nje izvirajo.
Agencija ne priznava nobenega izvajalca IRPS kot pristojnega za reševanje morebitnega spora glede potnikovih zahtevkov v zvezi s potovanjem.
V primeru reklamacije za potovanje, pri katerem Columbus ni organizator potovanja, bo Columbus pritožbo posredoval odgovornemu organizatorju potovanja in o rešitvi reklamacije potnika pisno obvestil. Roki in postopek reševanja reklamacije so v tem primeru določeni v Splošnih pogojih odgovornega organizatorja.
V skladu z 894. členom Obligacijskega zakonika se največja odškodnina z naslova nepopolne storitve omeji na vplačan znesek.
V primeru, da Columbus nastopa zgolj v vlogi informatorja (fakultativni izleti, najem športne opreme ipd., oziroma storitve ki so opravljene na kraju samem – v tem primeru Columbus ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik), mora potnik vse reklamacijske zahtevke uveljavljati na kraju samem pri dejanskem organizatorju fakultativnega izleta, ogleda ipd.

 

 

 

NAMESTITEV

 

Namestitev v hotelski sobi je praviloma po 14. uri, Namestitev v apartmajskih objektih oziroma posameznih apartmajih je praviloma mogoča po 15. uri na dan pričetka koriščenja posameznega turističnega aranžmaja. Zadnji dan posameznega turističnega aranžmaja je potrebno namestitev izprazniti do 10. ure zjutraj. V kolikor pri posamezni ponudbi namestitve ni navedeno drugače, veljajo navedene ure menjav.

 

 

PROMO/ECONOMY SOBE

Izbira lege objekta in tipa sobe ni možna; za te aranžmaje jamči organizator potovanja zgolj kategorijo objekta (po uradni nacionalni kategorizaciji) ter storitev v objektu (najem, nočitev, polpenzion, all inclusive …). Nastanitev je možna tudi na slabših lokacijah oz. so sobe/studii/apartmaji skromneje opremljeni (pogled na parkirišče, nad kuhinjo, ob dvigalu, nad diskoteko, nad skupnimi prostori, sobe v pod pritličju …). Prav tako ni možna izbira tipov ležišč, ki so lahko ločena ali zakonsko ležišče (glede na razporeditev hotelirja). V primeru rezervacije več sob organizator potniku ne jamči nastanitve v istem delu hotela, saj gre večkrat za prodajo zadnjih sob v posameznem objektu.

 

 

POTOVANJE Z OTROKI

V posameznih primerih, določenih s posameznim programom turističnega aranžmaja, je lahko določeno, da imajo mladoletni otroci do starosti določene s tem istim programom, ki potujejo v spremstvu dveh odraslih oseb, popuste na posamezne storitve iz sklopa celotnega turističnega aranžmaja ali na celotni turistični aranžma. Pogoji in višina posameznega popusta so določeni v vsakem posameznem programu turističnega aranžmaja. V kolikor v posameznem programu niso predvideni posebni popusti za mladoletne osebe, ki potujejo v spremstvu odraslih oseb, pomeni, da ta turistični aranžma ne predvideva tovrstnih posebnih popustov. Vsak otrok, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, mora biti naveden na potovalnem dokumentu in mora imeti veljavne dokumente, potrebne za morebiten vstop v tuje države, kamor potuje. V primeru, da otrok ni naveden na potovalnem dokumentu oziroma voucherju za posamezni turistični aranžma, se šteje, da ta otrok nima pravice potovati v okviru tega turističnega aranžmaja.
Potnik je dolžan skrbeti, da njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem, predvidenim z obmejnimi carinskimi in drugimi predpisi svoje države, kakor tudi tiste v katero ali skozi katero potuje. Mladoletniki, ki potujejo brez spremstva staršev, za tranzit ali vstop v določene države potrebujejo dovoljenje staršev. Mladoletni potnik si je dolžan pred potovanjem pridobiti in po potrebi tudi predložiti dovoljenje staršev ali skrbnikov. Oblika dovoljenja je odvisna od posamezne države in se spreminja. Za natančnejše Informacije se obrnite na Veleposlaništvo države, ki jo bo potnik prečkal ali obiskal. V kolikor država zahteva dovoljenje staršev, mladoletni potnik pa ga nima, se šteje, da potnik za potovanja nima ustreznih dokumentov. Če potnik ne upošteva svojih obveznosti, odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo potnik lahko utrpel v takem primeru.

 

 

POTOVANJA V ZADNJEM HIPU ALI LAST MINUTE ARANŽMAJI IN OSTALI NIŽJE CENOVNI ARANŽMAJI

Potovanje v zadnjem hipu ali »last minute« aranžma pomeni, da gre za zadnje proste turistične aranžmaje. Organizator ima občasno možnost nuditi tudi nekatere posebej označene nižje cenovne aranžmaje, pri katerih pa ime hotela ni nujno znano že ob sklenitvi pogodbe. To pomeni, da ime objekta še ni navedeno v pogodbi o potovanju. Pri teh aranžmajih organizator jamči za podatke, ki pa so navedeni v pogodbi in obsegajo najmanj: kategorijo objekta (po uradni nacionalni kategorizaciji), tip sobe, storitev v hotelu (nočitev, polpenzion, all inclusive….), destinacijo potovanja/letovanja in včasih tudi kraj nastanitve. Pri teh aranžmajih se potnik seznani z imenom objekta najkasneje ob prihodu na destinacijo

 

 

NAPAKE IN INFORMACIJE NA INTERNETU

Columbus si pridržuje pravico do tiskarskih napak. Zelo se trudimo, da bi jih bilo čim manj in da bi bile vse cene, informacije in opisi pravilni. Zaradi velikega obsega pa do napak lahko pride, za kar se vam iskreno opravičujemo. V kolikor se zaradi morebitnih napak informacije o turističnih aranžmajih razlikujejo, veljajo kot verodostojne informacije in podatki, navedeni na ponudbi oz. v potrdilu o potovanju/voucherju.

Izračun, ki ga potnik lahko pridobi z uporabo Columbusovega orodja za izračun, je informativne narave in ni zavezujoč. Trenutna informativna ponudba je odvisna od prostih kapacitet na dan rezervacije. Po oddaji povpraševanja potnika kontaktira prodajni referent, ki ponudbo potrdi oziroma dopolni ter omogoči rezervacijo. Podatke, ki jih potnik vpiše v obrazec za spletno povpraševanje, bo Columbus uporabil samo za namen potnikovega nakupa turističnega aranžmaja.

Columbus ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne viruse, ki bi se k uporabnikom prenesli s spletne strani, zaradi česar se priporoča, da se uporabniki pred nevarnostjo virusov ustrezno zavarujejo še pred prenosom informacij s spletne strani.

 

 

 

SODNA PRISTOJNOST

 

Za reševanje morebitnih sporov, ki jih pogodbeni stranki sporazumno ne bi mogli rešiti, je pristojno sodišče v Mariboru.

 

Columbus d.o.o

Maribor, 01.06.2018